I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa
(Ef 4, 11-13)

W naszej Wspólnocie Bóg udziela różnych charyzmatów, które służą do wzajemnego budowania Jego Mistycznego Ciała, dlatego grupa podzielona jest na diakonie, zgodnie z charyzmatami, jakie posiadają jej poszczególni członkowie.