Fundacja od 1 stycznia 2018 zaprzestała swojej działalności, ze względu na realizację zadań, do których została powołana.

 

Wyciąg ze Statutu Fundacji Charismata im. św. Pawła Apostoła

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Charismata im. św. Pawła Apostoła, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona (…) Aktem Notarialnym sporządzonym przez notariusza Bogdana Czerwonka w Kancelarii Notarialnej Rojowski Bohdan, Czerwonka Bogdan sc w Rzeszowie w dniu 18 lipca 2012 nr Repertorium A nr 6766/2012

3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Charismata.

4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Starosta Powiatu Rzeszowskiego.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Rzeszów.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

Celem Fundacji jest działalność w zakresie zadań publicznych, które obejmują dziedziny:

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 2. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 5. działalności charytatywnej i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 6. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, między innymi poprzez:
 • rozpowszechnianie idei i nauki Kościoła katolickiego,
 • wspieranie inicjatyw służących popularyzacji wśród młodzieży i osób dorosłych nauki Kościoła katolickiego,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących nauki Kościoła katolickiego, tworzenie materiałów multimedialnych, filmów, publikacji, portali informacyjnych lub uczestnictwo w portalach już istniejących,
 • organizowanie spotkań ewangelizacyjnych, katechez audiowizualnych, koncertów, wystaw, wernisaży, itp.
 • organizowanie kursów, szkoleń, rekolekcji, sesji, konferencji, sympozjów i innych, o charakterze religijnym oraz finansowanie udziału w tych kursach
2) w zakresie upowszechniania i ochrony wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, między innymi poprzez:
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw służących popularyzacji nauki Kościoła katolickiego oraz jego miejsca w historii i życiu publicznym kraju,
 • organizowanie spotkań, w ramach których zaproszeni goście dają świadectwo działania Boga w ich życiu,
 • organizację rekolekcji, kursów, szkoleń i innych form ewangelizacji jako formy dbałości o wolność, prawa człowieka, zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe,
3) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, między innymi poprzez:
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz wychodzenia z uzależnień,
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie przed wszelkiego rodzaju zniewoleniom fizycznym, psychicznym, duchowym, ochrona przed sektami,
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie przed wszelkiego rodzaju przemocą,
4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, między innymi poprzez:
 • prowadzenie i wspieranie katolickich szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie oraz wspieranie wydawnictw katolickich,
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw służących upowszechnianiu wiedzy o historii Polski i języku polskim;
5) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, między innymi poprzez:
 • udzielanie stypendiów dla dzieci i młodzieży niezamożnej,
 • organizowanie wsparcia materialnego dla szczególnie uzdolnionej młodzieży,
 • prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ubogiej,
 • działalność charytatywna w zakresie wsparcia osób w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej, w tym osób starszych;
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rodzin, w tym rodzin wielodzietnych,
 • niesienia pomocy duchowej i materialnej osobom w trudnej sytuacji życiowej;
6) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, między innymi poprzez:
 • organizowanie dla dzieci zajęć służących ewangelizacji w tym tzw. szkółek niedzielnych,
 • organizowanie imprez plenerowych, wycieczek, spotkań itp. służących upowszechnianiu idei Kościoła katolickiego wśród dzieci i młodzieży;
7) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez:
 • sprawowanie opieki nad dziećmi, matkami samotnie wychowującymi dzieci niepełnosprawne lub upośledzone, nad młodzieżą niepełnosprawną, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, fundowanie stypendiów dla dzieci ubogich i ich rodzin, przyznawanie nagród, gratyfikacji, itp,
 • działalność w zakresie organizacji i wsparcia placówek opiekuńczych dla osób starszych, chorych, kalekich.

§ 5

 1. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja realizuje swoje cele opisane powyżej także poprzez:
 • współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
 • współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), na którego składają się wpłaty Fundatorów(…) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dotacji i subwencji osób prawnych, organizacji rządowych i samorządowych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • dochodów z działalności gospodarczej,
 1. Dysponowanie środkami pochodzącymi z darowizn, zapisów, spadków, winno w granicach celów Fundacji uwzględniać życzenia ofiarodawców.
 2. Cały dochód Fundacja przeznacza wyłącznie na działalność statutową zgodnie ze statutem Fundacji, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

§ 7

Zabrania się w Fundacji:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 3. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 5. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:
 • Osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości co najmniej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu.
 • Jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji co najmniej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu.

§ 9

 1. Rachunkowość i ewidencja majątku Fundacji prowadzona jest zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości.
 2. Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 10

 1. Organami Fundacji są:
 • Fundatorzy,
 • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 • Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Fundacji.

Fundatorzy

§ 11

 1. Do kompetencji Fundatorów należy:
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
 • wyrażenie zgody i zatwierdzenia uchwał Zarządu w zakresie: o połączeniu Fundacji z inną fundacją; o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji; o likwidacji Fundacji oraz powołanie likwidatora Fundacji; w sprawie zmian celu Fundacji i jej Statutu; wskazanie fundacji lub instytucji na rzecz, której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji; powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Fundacji w kraju i zagranicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje, zatwierdzanie regulaminów ich działania i nadzorowanie ich działalności.
 • ustalanie form i wynagrodzeń Członków Zarządu, zawieranie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych z Członkami Zarządu.
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku.

Zarząd Fundacji

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób.
 2. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy w każdym czasie.
 3. W przypadku Zarządu:
 • jednoosobowego Fundatorzy powołują wyłącznie Prezesa Zarządu Fundacji,
 • dwuosobowego Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu,
 • trzyosobowego Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów,
 • czteroosobowego Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów i Członka Zarządu,
 • pięcioosobowego Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów i dwóch Członków Zarządu.
 1. Fundatorzy mogą zostać Członkami Zarządu.
 2. Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Utrata mandatu Członków Zarządu następuje w wyniku odwołania przez Fundatorów w każdym czasie bez podania przyczyn, a w szczególności w przypadku:
 • rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Fundacji,
 • działania na szkodę Fundacji,
 • utratę pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych,
 • śmierci,
 • złożenia rezygnacji w formie pisemnej przez Członka Zarządu.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych:
 • w przypadku Zarządu jednoosobowego, wymagany jest podpis Prezesa Zarządu,
 • w przypadku Zarządu wieloosobowego, wymagany jest podpis minimum dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 • kierowanie całością bieżącej gospodarki Fundacji, zarządzanie majątkiem i sprawami Fundacji;
 • opracowywanie wieloletnich i rocznych planów strategii działania Fundacji, preliminarza kosztów i budżetu;
 • uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Fundacji;
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku;
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
 • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz celów statutowych Fundacji;
 • opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji;
 • powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji oraz w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 • ustalanie planów zatrudnienia i płac, określanie zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników etatowych Fundacji,
 • ustalanie zasad zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
 • podejmowanie uchwały o połączeniu Fundacji z inną fundacją, za zgodą Fundatorów;
 • podejmowanie uchwały o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji, za zgodą Fundatorów;
 • podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji oraz powołanie likwidatora Fundacji, za zgodą Fundatorów;
 • podejmowanie uchwały w sprawie zmian celu Fundacji i jej Statutu, za zgodą Fundatorów;
 • wskazanie fundacji lub instytucji na rzecz, której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji, za zgodą Fundatorów;
 • powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Fundacji w kraju i zagranicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje, zatwierdzanie regulaminów ich działania i nadzorowanie ich działalności, za zgodą Fundatorów;
 • powoływanie konsultantów lub ekspertów dla oceny podejmowanych przez Zarząd Fundacji działań;
 • w porozumieniu z Radą Fundacji, ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji;
 • podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie jawnych uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności.
 2. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności, Zarząd może działać bez zwoływania posiedzeń Zarządu i bez podejmowania uchwał.
 3. Zobowiązania lub wydatki przekraczające kwotę stanowiącą równowartość 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), przekraczają zakres zwykłych czynności Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego składu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów Zarządu Fundacji, stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 6. Z każdego posiedzenia Zarządu spisuje się protokół.
 7. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Zarządu każdy z jej członków otrzymuje pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub w każdy inny skuteczny sposób, na co najmniej 7 dni przed terminem obrad.
 8. Posiedzenie Zarządu może odbywać się w siedzibie Fundacji lub w każdym innym miejscu w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. W posiedzeniu Zarządu ma prawo brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Fundacji lub upoważniony przez niego członek Rady.

§ 15

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę albo Fundacja może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za wynagrodzeniem.
 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu nie może być niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, określone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. Fundatorzy mogą ustalić wyższe wynagrodzenie Członków Zarządu biorąc pod uwagę racjonalne gospodarowanie zasobami majątkowymi Fundacji.
 4. Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z pozyskanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.

§ 16

 1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej Fundacji, Zarząd Fundacji może utworzyć Biuro Fundacji.
 2. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do wykonywania  wyodrębnionej sfery spraw Fundacji, podpisywania pism i dokumentów w ściśle określonych sprawach.

Rada Fundacji

§ 17

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych, kontrolnych i nadzorujących.
 2. Przy wykonywaniu statutowych kompetencji Rada ma prawo:
 • wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji;
 • żądania od Członków Zarządu Fundacji ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.
 1. Radę Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powołują i odwołują Fundatorzy w każdym czasie.
 2. Członków Rady powołuje się na czas nieokreślony. Rada składa się z trzech do dziesięciu członków.
 3. Przewodniczący Rady kieruje pracami członków Rady Fundacji.
 4. W razie, gdy skład Rady ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują Fundatorzy.
 5. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje co najmniej raz do roku Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady Fundacji albo na żądanie ministra właściwego.
 2. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Rady lub w przypadku braku takiego – członek wybrany przez Radę.
 3. Posiedzenie Rady może odbywać się w siedzibie Fundacji lub w każdym innym miejscu w granicach Rzeczpospolitej.
 4. Obsługę pracy Rady zapewnia Zarząd Fundacji.
 5. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady każdy z jej członków otrzymuje pocztą elektroniczną, na wskazany adres e-mail lub w każdy inny skuteczny sposób, na co najmniej 7 dni przed terminem obrad.
 6. Z każdego posiedzenia Rady spisuje się protokół, który zatwierdza prowadzący posiedzenie Rady.
 7. Dla ważności posiedzenia Rady potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Rady.
 8. Uchwały Rady Fundacji podejmuje się jawnie zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 9. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 10. Bez odbycia się posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.
 11. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, z głosem doradczym, a także zaproszeni przez Zarząd goście.

§ 19

 1. Do kompetencji Rady należy:
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji; zatwierdzanie i kontrola głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Fundacji;
 • opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku;
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Fundacji;
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;
 • wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji;
 • zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;
 • przeprowadzanie przez wydelegowanych członków lub osoby upoważnione do kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji;
 • wyrażanie zgody we wszystkich sprawach dotyczących zbycia, nabycia, obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie poręczeń;
 • w porozumieniu z Zarządem Fundacji ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji;

2. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie i mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów uczestniczenia w posiedzeniach w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach prawa.

Rozdział V. Zmiany statutu i rozwiązanie Fundacji

§ 20

 1. Statut Fundacji i cel Fundacji mogą być zmienione.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, zmiany jej celu lub rozwiązania Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, w drodze uchwały i dla swej skuteczności wymagają one zgody i zatwierdzenia przez wszystkich Fundatorów, a w razie śmierci jednego z Fundatorów wymagają zgody pozostałych przy życiu Fundatorów, zaś w razie śmierci wszystkich Fundatorów decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, jej celu lub rozwiązania Fundacji podejmuje samodzielnie Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. W trakcie likwidacji Fundacji najpierw są regulowane wszystkie zobowiązania Fundacji, a w sprawach sposobu wykorzystania pozostałości likwidacyjnej decyduje Zarząd Fundacji zgodnie z celami statutowymi Fundacji, za zgodą Fundatorów.
 5. Likwidację Fundacji prowadzi Zarząd Fundacji lub jednoosobowy likwidator powołany i odwołany przez Zarząd Fundacji, za zgodą Fundatorów.
 6. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacja z dodatkiem „w likwidacji”.
 7. Fundacja przestaje istnieć z dniem wykreślenia z rejestru.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel działania Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.

§ 22

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami).

2. Statut zatwierdzono i podpisano dnia 16 sierpnia 2012 r. w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach.