Główne cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej to:

  1. Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Nawrócenie jest to: „..odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się ku Jezusowi, by przyjąć Jego miłosierną miłość..”. Miłość Jezusa uzdrawia wszystkie bolesne rany w naszym wnętrzu. Nawrócenie to zmiana dotychczasowego myślenia i postępowania. Jest to porzucenie starego myślenia a przyjęcie myślenia Bożego. Nawrócić się to przestać osądzać, usprawiedliwiać siebie i przyjąć prawdę Bożą. Przyjęcie Jezusa jest pierwszym etapem nawrócenia, bez którego nie jest możliwe uzdrowienie. Izajasz wiąże nawrócenie serca i wiarę z uzdrowieniem: „Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, aby oczami nie widział, ani uszami nie słyszał i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony” (6, 10).
  2. Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na osobę, obecność i moc Ducha Świętego. Jest to drugi cel, który wskazuje na specyfikę Odnowy i na jej szczególny dar jakim jest „chrzest w Duchu Świętym”, „wylanie Ducha Świętego” lub „odnowienie w Duchu Świętym”. To doświadczenie nawiązuje do biblijnej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-4). W tym dniu Apostołowie otrzymali Ducha Świętego (zostali ochrzczeni w Duchu Świętym). Towarzyszyło temu mówienie językami i przepowiadanie Jezusa z mocą. Można powiedzieć, że jest to wydarzenie pozasakramentalne, lecz wypływające z sakramentów Chrztu i Bierzmowania. Dzięki łasce Ducha Świętego człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego modlitwa, życie staje się pełne pokoju i radości.
  3. Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych (charyzmatów), nie tylko w ramach Odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła. Uczestnicy Odnowy czują się wezwani do podjęcia słów stanowiących swoistą zapowiedź, obietnicę: „Ponadto ten sam Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i prowadzi Lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale udzielając każdemu jak chce”. (1Kor 21, 11) „darów swoich, rozdziela między wiernych wszelakiego stanu także szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła..” (KK 12).Charyzmaty czyli „dary darmo dane” należy przyjmować z wiarą i z wdzięcznością. Służą one do budowania królestwa Bożego na ziemi.
  4. Podtrzymywać dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacją chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacją kultury i struktur społecznych. Nowa ewangelizacja może być nazwana nowa tylko wtedy, kiedy jest nowa w swym zapale, w swoich metodach i w sposobie wyrazu, czyli wówczas, kiedy zostaną stworzone przesłanki dla nowej ewangelizacyjnej mentalności zdolnej odnowić nasz sposób odczuwania, myślenia i działania. Ruch Charyzmatyczny zadanie ewangelizacji wypełnia przez organizowanie spotkań modlitewnych, rekolekcji, konferencji, seminaria Odnowy w Duchu Świętym. Każdy członek wspólnoty zobowiązany jest do ewangelizacji słowem, czynem i przykładem. Otwarty na moc Ducha Świętego wykazuje dynamizm, oryginalność i skuteczność w tym dziele.
  5. Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła. Zachęcać do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Odnowa całego życia chrześcijańskiego dokonuje się na dwóch płaszczyznach: osobistego spotkania z Bogiem (sakramenty, modlitwa, studium Pisma Świętego, służba) i wspólnotowe życie z Bogiem (Msza święta, spotkania modlitewne, spotkania w małych grupach). Odnowa Charyzmatyczna podobnie jak inne ruchy powinna spełniać pewne kryteria kościelności. Są to: uświęcenie, prawowierność nauki, trwała i autentyczna komunia z papieżem i biskupem, apostolskość, zaangażowanie w służbę człowiekowi.


Jeśli chcesz poznać Boga i pogłębić swoje życie duchowe
DOŁĄCZ DO NAS!