Cele Odnowy w Duchu Świętym

Główne cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej to:

  1. Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Nawrócenie jest to: „..odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się ku Jezusowi, by przyjąć Jego miłosierną miłość..”. Miłość Jezusa uzdrawia wszystkie bolesne rany w naszym wnętrzu. Nawrócenie to zmiana dotychczasowego myślenia i postępowania. Jest to porzucenie starego myślenia a przyjęcie myślenia Bożego. Nawrócić się to przestać osądzać, usprawiedliwiać siebie i przyjąć prawdę Bożą. Przyjęcie Jezusa jest pierwszym etapem nawrócenia, bez którego nie jest możliwe uzdrowienie. Izajasz wiąże nawrócenie serca i wiarę z uzdrowieniem: „Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, aby oczami nie widział, ani uszami nie słyszał i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony” (6, 10).
  2. Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na osobę, obecność i moc Ducha Świętego. Jest to drugi cel, który wskazuje na specyfikę Odnowy i na jej szczególny dar jakim jest „chrzest w Duchu Świętym”, „wylanie Ducha Świętego” lub „odnowienie w Duchu Świętym”. To doświadczenie nawiązuje do biblijnej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-4). W tym dniu Apostołowie otrzymali Ducha Świętego (zostali ochrzczeni w Duchu Świętym). Towarzyszyło temu mówienie językami i przepowiadanie Jezusa z mocą. Można powiedzieć, że jest to wydarzenie pozasakramentalne, lecz wypływające z sakramentów Chrztu i Bierzmowania. Dzięki łasce Ducha Świętego człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego modlitwa, życie staje się pełne pokoju i radości.
  3. Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych (charyzmatów), nie tylko w ramach Odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła. Uczestnicy Odnowy czują się wezwani do podjęcia słów stanowiących swoistą zapowiedź, obietnicę: „Ponadto ten sam Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i prowadzi Lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale udzielając każdemu jak chce”. (1Kor 21, 11) „darów swoich, rozdziela między wiernych wszelakiego stanu także szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła..” (KK 12).Charyzmaty czyli „dary darmo dane” należy przyjmować z wiarą i z wdzięcznością. Służą one do budowania królestwa Bożego na ziemi.
  4. Podtrzymywać dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacją chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacją kultury i struktur społecznych. Nowa ewangelizacja może być nazwana nowa tylko wtedy, kiedy jest nowa w swym zapale, w swoich metodach i w sposobie wyrazu, czyli wówczas, kiedy zostaną stworzone przesłanki dla nowej ewangelizacyjnej mentalności zdolnej odnowić nasz sposób odczuwania, myślenia i działania. Ruch Charyzmatyczny zadanie ewangelizacji wypełnia przez organizowanie spotkań modlitewnych, rekolekcji, konferencji, seminaria Odnowy w Duchu Świętym. Każdy członek wspólnoty zobowiązany jest do ewangelizacji słowem, czynem i przykładem. Otwarty na moc Ducha Świętego wykazuje dynamizm, oryginalność i skuteczność w tym dziele.
  5. Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła. Zachęcać do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Odnowa całego życia chrześcijańskiego dokonuje się na dwóch płaszczyznach: osobistego spotkania z Bogiem (sakramenty, modlitwa, studium Pisma Świętego, służba) i wspólnotowe życie z Bogiem (Msza święta, spotkania modlitewne, spotkania w małych grupach). Odnowa Charyzmatyczna podobnie jak inne ruchy powinna spełniać pewne kryteria kościelności. Są to: uświęcenie, prawowierność nauki, trwała i autentyczna komunia z papieżem i biskupem, apostolskość, zaangażowanie w służbę człowiekowi.


Jeśli chcesz poznać Boga i pogłębić swoje życie duchowe
DOŁĄCZ DO NAS!

Znajdź nas na Facebooku Oglądaj co robimy na Instagramie

Nasza strona używa ciasteczek (pliki cookies), które umożliwiają nam udoskonalać stronę. Dowiedz się więcej

Czy wyrażasz na to zgodę?

Nasza strona używa ciasteczek (pliki cookies), które umożliwiają nam udoskonalać stronę. Dowiedz się więcej

Czy wyrażasz na to zgodę?

Scroll Up