Statut

Statut
Stowarzyszenia Wspólnoty Miriam
Odnowy w Duchu Świętym
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 1. Wspólnota Miriam Odnowa w Duchu Świętym z Rzeszowa, w dalszej części statutu zwana Wspólnota Miriam, powołuje do istnienia Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Wspólnoty Miriam Odnowy w Duchu Świętym, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą Stowarzyszenie Wspólnoty Miriam.

 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla budowania cywilizacji miłości w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego poprzez podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka, skierowanych do wszystkich ludzi potrzebujących szeroko rozumianej pomocy.

 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Rzeszów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i środki działania
 1. Celem Stowarzyszenia jest budowanie cywilizacji miłości w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego poprzez podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka, skierowanych do wszystkich ludzi potrzebujących szeroko rozumianej pomocy.

 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:

 1. działalność wspomagającą rozwój członków Wspólnoty Miriam, wspólnot i społeczności lokalnych, między innymi poprzez:
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw służących popularyzacji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych nauki Kościoła Katolickiego,
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących nauki Kościoła Katolickiego, tworzenie materiałów multimedialnych, filmów, publikacji, portali informacyjnych lub uczestnictwo w portalach i publikacjach już istniejących,
 • organizowanie spotkań ewangelizacyjnych, katechez audiowizualnych, koncertów, festiwali, warsztatów, seminariów, wystaw, wernisaży, kursów, szkoleń, rekolekcji, sesji, konferencji, sympozjów i innych wydarzeń o charakterze religijnym oraz finansowanie udziału w tych wydarzeniach.
 • propagowanie osób żyjących w duchu chrześcijańskim i zasłużonych dla społeczności lokalnych i dla Kościoła Katolickiego.
 1. upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich, w tym prawa do życia i do wyznawania wiary, a także działań wspomagających rozwój demokracji, między innymi poprzez:
 • organizowanie spotkań, w ramach których zaproszeni goście dają świadectwo działania Boga w ich życiu,
 • organizację rekolekcji, kursów, szkoleń i innych wydarzeń w ramach Nowej Ewangelizacji jako formy dbałości o rozwój człowieka oparty o wartości chrześcijańskie, o wolność, prawa człowieka, zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe.
 1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, między innymi poprzez:
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz wychodzenia z uzależnień i z przemocy,
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie przed wszelkiego rodzaju zniewoleniom fizycznym, psychicznym, duchowym, ochrona przed sektami.
 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, między innymi poprzez:
 • działalność charytatywna w zakresie wsparcia osób w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej, w tym osób starszych i niepełnosprawnych,
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rodzin, w tym rodzin wielodzietnych,
 • niesienia pomocy duchowej i materialnej osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • wspieranie działań na rzecz wzmacniania małżeństwa i rodziny.
Rozdział III. Członkowie – prawa i obowiązki
 1. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. jest członkiem Wspólnoty Miriam minimum 1 rok i podejmuje się posługi na rzecz Wspólnoty Miriam,
 3. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Członkiem wspierającym staje się osoba po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.

 4. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. korzystania z majątku Stowarzyszenia – po uprzedniej uchwale Zarządu Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania zapytań i wniosków podczas Walnego Zebrania Członków,
 5. zgłaszania zapytań i wniosków do Zarządu.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich,
 4. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
 5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz o popularyzacji jego idei.
 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu niezapłacenia dwóch kolejnych składek,
 • z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków,
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 2. Zarząd może na wniosek członka zwyczajnego lub z własnej inicjatywy, za zgodą tego członka, zawiesić jego członkostwo:

 1. z powodu długotrwałej niemożności aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z przyczyn zdrowotnych,
 2. z powodu długotrwałego wyjazdu,
 3. z innego istotnego powodu wskazanego we wniosku członka zwyczajnego.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Zarząd stanowią: prezes, wiceprezes, skarbnik.

 1. Wspólnota Miriam powołująca niniejsze Stowarzyszenie jest kierowana przez lidera, wicelidera i skarbnika. Do Zarządu Stowarzyszenia zawsze będą powoływane osoby, które kierują Wspólnotą Miriam, czyli odpowiednio: prezes Stowarzyszenia to lider Wspólnoty Miriam, wiceprezes Stowarzyszenia to wicelider Wspólnoty Miriam, skarbnik Stowarzyszenia to skarbnik Wspólnoty Miriam,
 2. Komisję Rewizyjną stanowią osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków.
 1. Kadencja władz:

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata,
 2. Członkowie wybrani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. Termin i miejsce obrad Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków podaje Zarząd do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania na stronie internetowej Wspólnoty Miriam.

 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
 2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wnioskowanie o dokonanie wyboru lub odwołania poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, w tym rocznego sprawozdania finansowego,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i skarbnika działających łącznie. Zarząd za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie pobiera wynagrodzenia.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
  Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu w dowolnej formie pisemnej (list, e-mail) na minimum 3 dni przed posiedzeniem.

 3. Uchwały Zarządu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

 4. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sporządzanie sprawozdań, w tym rocznego sprawozdania finansowego,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków.
 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebrania Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków lub zebrania Zarządu. Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku Zarządowi, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty postawienia żądania,
 4. składanie wniosków w sprawie przyznania absolutorium dla Członków Zarządu,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 1. W razie gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V. Majątek i fundusze
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia,
 3. dotacji i ofiarności publicznej,
 4. dochodów z własnej działalności statutowej oraz z działalności gospodarczej, które Stowarzyszenie może prowadzić według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia albo w formie gotówkowej,

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności:

 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
 2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Znajdź nas na Facebooku Oglądaj co robimy na Instagramie

Nasza strona używa ciasteczek (pliki cookies), które umożliwiają nam udoskonalać stronę. Dowiedz się więcej

Czy wyrażasz na to zgodę?

Nasza strona używa ciasteczek (pliki cookies), które umożliwiają nam udoskonalać stronę. Dowiedz się więcej

Czy wyrażasz na to zgodę?

Scroll Up