1.  DECYZJA PASTERZA Z DNIA 5-12-2017 W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA WSPÓLNOTY 

1. Obecny skład kadry Miriam (lider + animatorzy) działa do końca roku 2017 (data nowych wyborów: 30 stycznia 2018). Proszę jednak, aby do czasu wyborów obecni animatorzy (jeśli będzie taka potrzeba) pełnili swoje posługi, np. modlitewną, uwielbieniową, prorocką, medialną, organizacyjną, itp.
2. Nowe wybory nie są podyktowane „przycieraniem nosa” komukolwiek z obecnego składu Kadry Wspólnoty, ale zupełnie wolną decyzją nowego Pasterza. Zasady udziału wyborach zostaną sprecyzowane i jasno przedstawione w późniejszym czasie.
3. W imię Jezusa Chrystusa zakazuję szemrania na ten temat i jakichkolwiek fałszywych domysłów czy nieprawdziwych plotek.
4. W intencji poznania Woli Bożej wobec Wspólnoty oraz dokonania nowych wyborów według tej woli, zobowiązuję (ale nie pod grzechem, jeśli ktoś zapomni) wszystkich członków Wspólnoty, do codziennej, jednokrotnej modlitwy Anioł Pański.
5. Jeden wtorek w miesiącu poświęcony zostaje uwielbieniu połączonemu z modlitwą Różańcową – w kaplicy, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. Przez Maryję
i z Jej pomocą chcemy wzrastać w postawie sług u służebnic Pana, otwartych i posłusznych Duchowi Świętemu.
6. Ze względu na obecną siedzibę zamieszkania Pasterza i rodzaj posług, które podejmuje, spotkania formacyjne i modlitewne Wspólnoty do czerwca 2018 włącznie, zostają ograniczone tylko do wtorków.
7. Z uwagi na trwające we Wspólnocie nieporozumienia, oraz niedojrzałą postawę duchową wyrażającą się w ciągłych konfliktach, podziałach, wulgarnego odnoszenia się do siebie na łamach komunikatorów w sieci Internetu, władzą autorytetu otrzymanego od ks. Biskupa nad Wspólnotą nakazuję natychmiastowe zaprzestania takich postaw, zarówno niejawnych jak i wyrażanych pisemnie. Spotkanie 16 stycznia 2018 będzie okazją, aby w małych grupach wyrazić bardzo konkretnie swoje zdanie i odpowiedzialnie zabrać głos.
8. Z tych samych powodów i mocą tego samego autorytetu zawieszam wszelkie „zewnętrzne” zaangażowanie Wspólnoty posługą modlitewną i charyzmatyczną i nie wyrażam zgody na działanie Ducha Świętego w postaci znaków i charyzmatów poza czasem wspólnej modlitwy we wtorki. Oznacza to, że do sierpnia 2018 włącznie:
a. nie podejmujemy modlitw wstawienniczych i modlitw o uwolnienie i uzdrowienie
nad osobami spoza Wspólnoty (informacja widoczna na stronie internetowej)
b. nie podejmujemy żadnego prorokowania czy poznania poza wspólnymi modlitwami
we wtorki
c. nie zapraszamy żadnych prowadzących warsztaty charyzmatyczne, nie organizujemy takich ani nie bierzemy w nich udziału
d. nie angażujemy się w nowe dzieła poza spotkaniami we wtorki
e. poza spotkaniem wtorkowym we Wspólnocie możemy modlić się prywatnie tylko nad członkami naszej rodziny i nad chorymi w ZOLu
f. każdy kto ze Wspólnoty będzie potrzebował takiej modlitwy poza wspólną, każdorazowo zgłasza to Pasterzowi i taką pomoc otrzyma.
g. Spotkania diakonii prorockiej będą obywały się co miesiąc. Zapraszam na te spotkania wszystkie osoby, która uważają, że otrzymują jakiekolwiek proroctwa (poznania, obrazy, wizje, sny, itp) Celem spotkań diakonii jest rozeznawanie tych proroctw oraz uczenie się właściwego słuchania Boga i służenia charyzmatem prorockim.
h. Wieczory charyzmatyczne będą odbywały się we wtorki
i. spotkania i praca poszczególnych diakoni odbywają się jak dotychczas poza diakonią modlitwy wstawienniczej i uwolnienia (ta będzie przedmiotem formacji wspólnej
i wówczas animator będzie miał ręce pełne roboty)
j. posługa na Festiwalu Wiary będzie osobnym tematem, do którego się przygotujemy.
k. każda inna potrzeba pomocy modlitewnej czy uwielbieniowej poza wtorkowymi spotkaniami wymaga rozstrzygnięcia przez Pasterza
9. Ze względu na te same powody wzywam w Imię Jezusa Chrystusa – pojednajcie się
z Bogiem i między sobą!
10. Brak powyższego zaangażowania ma pomóc członkom wspólnoty skupić się na nowym uformowaniu wnętrza i życia duchowego, któremu będą służyły:
a. Fundament – każda wtorkowa Msza Święta z homilią
b. Troska o ciągłe trwanie w łasce uświęcającej – regularna spowiedź
c. Adoracja Najświętszego Sakramentu
d. Wyznaczone Słowo do medytacji przez każdego w ciągu tygodnia
e. Konferencje tematyczne dotyczące wspólnoty, charyzmatów, oraz życia duchowego
f. Wymieniona wyżej modlitwa Anioł Pański i Różaniec
g. Ponadto zachęcam do każdego członka Wspólnoty pragnącego wzrastać w życiu duchowym do korzystania z kierownictwa duchowego. Obowiązek ten dotyczy każdą osobę pełniącą odpowiedzialne funkcje we Wspólnocie i posługi.
11. Każdy indywidualnie ma prawo do udziału w rekolekcjach, jakie uważa za odpowiadające mu.
12. Podczas nieobecności Pasterza władza do podejmowania decyzji w tym dniu należy do księdza delegowanego przez niego.
13. Wakacje są czasem wolnym od spotkań Wspólnoty. Są okazją do wypoczynku z rodziną, do podjęcia udziału w rekolekcjach oraz swoistym sprawdzianem samodzielności członków Wspólnoty.
14. Wszelkie pytania i niejasności proszę kierować do Pasterza: 601 051 727 lub krzyskolodziejczyk@wp.pl lub 38 – 200 Jasło, ul. Farna 1.
15. Każdy z członków Wspólnoty anonimowo określi w ankiecie, z jakich powodów należy do niej, jak ta Wspólnota pomaga mu wzrastać duchowo i jakie są jego oczekiwania wobec tej Wspólnoty.
16. Jeżeli komuś nie odpowiadają te normy, niech szuka miejsca w innej wspólnocie, a tej nie rozburza i nie kala.
17. Informujemy oficjalnie, że z woli założycieli „Żywej Wiary” i „Katechez audiowizualnych”, własność nad nimi oraz związanymi z nimi wszelkimi dobrami materialnymi, została przekazana w ręce Dyrektora Domu Diecezjalnego Tabor. Do niego należy również decydowanie o osobach odpowiedzialnych za te dzieła.
18. W celu zapewnienia ciągłości działań fundacji Charismata, która w najbliższym czasie zostanie zamknięta. Wspólnota Miriam powołała Stowarzyszenie Miriam Odnowa w Duchu Świętym. Statut i inne informacje dotyczące Stowarzyszenia (w tym zarząd) zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl
19. Wszystkim członkom na czas wrastania i oczyszczania udzielam błogosławieństwa.

2. ZASADY WYBORU LIDERA I ANIMATORÓW z dnia 30-01-2018

1. Wybór odpowiedzialnych za wspólnotę jest wypełnieniem woli Bożej, którą rozeznaje cała wspólnota przez modlitwę poprzedzającą czas wyborów. Modlitwa ta nie ustaje z momentem dokonania wyboru lidera i animatorów, ale trwa nieustannie, aby wspierać ich posługę.
2. Prowadzącym wybory i odpowiedzialnym za ich przebieg jest Ksiądz Opiekun – Pasterz wspólnoty. Ma on również prawo głosu.
3. Każdy nowy Pasterz, jeśli rozezna taką konieczność, ma prawo dokonać zmiany odpowiedzialnych za wspólnotę, nawet jeśli kadencja wybranych jeszcze się nie zakończyła.
4. Do sprawnego przeprowadzenia wyborów Pasterz powołuje spośród zgromadzonych w dniu wyborów, 7 losowo wybranych osób, uprawnionych do głosowania (spoza kandydatów na lidera), odpowiedzialnych za liczenie głosów i wiarygodność wyborów.
5. Z organizacji i nadzoru nad wyborami dotychczasowy lider pozostaje wyłączony.
6. Głosowanie jest ściśle tajne. Nie można agitować ani zmuszać nikogo, do wybrania danej osoby.
7. Każdy z uprawnionych do głosowania, podejmując wybór, dokonuje go w zgodności z własnym sumieniem, w całkowitej wolności od uprzedzeń, pomówień itp., oraz nade wszystko w odpowiedzialności przed samym Panem Bogiem.
8. Uprawnionymi do głosowania są członkowie grupy, którzy przynajmniej od 1 roku regularnie uczestniczą w spotkaniach wspólnoty.
9. Wybór lidera odbywa się przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych członków wspólnoty.
10. Każdy kandydat na lidera powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.
11. Kadencja lidera trwa 3 lata. Jeśli w nowych wyborach wspólnota tak zadecyduje, lider może sprawować swoją posługę przez kolejną, drugą kadencję. Jednak słusznym wydaje się dokonanie nowego wyboru, aby działalność wspólnoty nie została zdominowana przez jedną osobę, gdyż charyzmaty innych nie będą miały okazji się ujawnić. Po dwóch kadencjach lider już nie uczestniczy w wyborach.
12. Uprawnionym kandydatem na lidera jest ten członek wspólnoty, który uczestniczy regularnie w jej życiu przynajmniej od 3 lat, ukończył minimum SOW I°, uczestniczył przynajmniej w jednych, pełnych warsztatach posługi charyzmatycznej, jego życie moralne nie budzi zastrzeżeń a jego zachowanie we wspólnocie i poza nią wskazuje na osobowość rozmodloną, pokorną, posłuszną, otwartą i gotową do służenia innym. Nie należy również do żadnej innej wspólnoty, tak aby mógł w pełni oddać się posłudze i zadania we wspólnocie nie kolidowały z innymi.
13. Wszystkich kandydatów na lidera, po dokonaniu właściwego rozeznania, wskazuje Pasterz wspólnoty.
14. Spośród nich wspólnota w I turze wybiera trzech, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Głosowanie dokonywane jest pisemnie na zielonych kartach.
15. Po ogłoszeniu wyników w II turze głosowania na żółtych kartach, wspólnota dokonuje wyboru jednego spośród trzech, który będzie liderem. Liderem zostaje osoba, która uzyska największą ilość głosów, przy czym musi być to ilość bezwzględna (50% oddanych głosów +1). Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał większości bezwzględnej, przeprowadza się dodatkową turę wyborów między dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą ilość głosów. Kolejną turę wyborów wygrywa ta osoba, która otrzymała największą ilość głosów. Gdyby i ta tura nie przyniosła efektu, lidera wskazuje Pasterz.
16. Pozostali dwaj kandydaci, zajmują stanowisko vice lidera i skarbnika (decydują oni między sobą). Podobnie jak lider, sprawują oni swoją posługę 3 lata.
17. Wybrani w ten sposób odpowiedzialni za wspólnotę mają miesiąc czasu, aby wybrać spośród pozostałych członków wspólnoty animatorów odpowiedzialnych za poszczególne diakonie.
18. Kadencja animatorów trwa 1 rok.
19. Wszystkich wybranych Pasterz wspólnoty błogosławi i posyła do wypełniania zadań a cała wspólnota, z racji dokonanego wyboru, podporządkowuje się im w duchu chrześcijańskiego posłuszeństwa.
20. Wybrani przez wspólnotę lider, vice lider, skarbnik i animatorzy współpracują ściśle z Pasterzem wspólnoty, zachowując swoją autonomię i odpowiedzialność w wypełnianych przez siebie zadaniach.